Protestantse Kerk

Kerkrentmeesters

De zorg voor geld en goed is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.  Dit houdt o.a. in:

  • Beheer, onderhoud en gebruik van de kerkelijke gebouwen (m.u.v. gebouw ‘Johanna’). *
  • Betaling van de predikant.
  • Begroting en jaarrekening opstellen.
  • Beheer van de begraafplaats.

De geldelijke middelen worden verkregen uit:

  • Actie ‘Kerkbalans’. Deze actie wordt ieder jaar in januari gehouden. Alle leden van de gemeente worden middels een door contactpersonen persoonlijk afgegeven brief gevraagd om een financiële bijdrage voor het in stand van onze gemeente. Nu, maar ook voor de komende generaties wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.
  • Collectes tijdens de kerkdienst en extra collectes (missionair werk, kinderen en jongeren, eigen gemeente, ondersteuning gemeenten, pastoraat).
  • Giften (NL78 INGB 0003 487 124 v.v. datum dienst en t.b.v. kerk of extra collecte).
  • Vrijwillige bijdragen.
  • Vergoedingen voor gebruik gebouwen.

 * Contactpersoon voor verhuur kerkelijke gebouwen: mw. G. Vos, mail kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl